چاپار 341
اس ام اس تست-پیام کوتاه آزمایشی
نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه چاپار ۳۴۱
×
تبلیغات چاپار 341

تعرفه خطوط اختصاصی

تعرفه خطوط اختصاصی سال ۹۲
تمامی قیمت ها به ریال می باشنند
تعرفه خطوط ۱۰۰۰ مخصوص کاربران

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
۱۴۱۰۰۰xxxxxxxxxx

۲۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۱۰۰۰xxxxxxxxx

۴۹۰٫۰۰۰

۸۸۰٫۰۰۰

۱۲۱۰۰۰xxxxxxxx

۸۹۰٫۰۰۰

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۱۱۰۰۰xxxxxxx

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۱۰۰۰xxxxxx

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰
۹۱۰۰۰xxxxx

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۸۱۰۰۰xxxx

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

تعرفه خطوط ۳۰۰۰ مخصوص کاربران

 

خط ۳۰۰۰ با پیش شماره۲۶۶۶
تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
۱۴۳۰۰۰۲۶۶۶xxxxxx

۲۵۰٫۰۰۰

استعلام شود

۱۳۳۰۰۰۲۶۶۶xxxxx

ندارد

ندارد

۱۲۳۰۰۰۲۶۶۶xxxx

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

استعلام شود

۱۱۳۰۰۰۲۶۶۶xxxنداردندارد
۱۰۳۰۰۰۲۶۶۶xx

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

استعلام شود
۹۳۰۰۰۷۱xxx

استعلام شود

استعلام شود
۸۳۰۰۰xxxx

استعلام شود

استعلام شود

 

خط ۳۰۰۰ با پیش شماره ۱۳۳۳

 

 

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
۱۴۳۰۰۰۱۳۳۳xxxxxx

۲۵۰٫۰۰۰

استعلام شود

۱۳۳۰۰۰۱۳۳۳xxxxx

ندارد

ندارد

۱۲۳۰۰۰۱۳۳۳xxxx

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

استعلام شود

۱۱۳۰۰۰۱۳۳۳xxxنداردندارد
۱۰۳۰۰۰۱۳۳۳xx

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

استعلام شود
۹۳۰۰۰۷۱xxx

استعلام شود

استعلام شود
۸۳۰۰۰xxxx

استعلام شود

استعلام شود

 

 

تعرفه خطوط ۵۰۰۰ مخصوص کاربران

 

خط ۵۰۰۰ با پیش شماره۲۶۶۶

 

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
۱۴۵۰۰۰۲۶۶۶xxxxxx

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۵۰۰۰۲۶۶۶xxxxx

۲۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۲۶۶۶xxxx

۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۲۶۶۶xxx

۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۵۰۰۰۲۶۶۶xx

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۹۵۰۰۰۲۶۶۶x

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۸۵۰۰۰xxxx

اسعلام شود

ندارد

 

خط ۵۰۰۰ با پیش شماره۱۳۳۳

 

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
۱۴۵۰۰۰۱۳۳۳xxxxxx

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۵۰۰۰۱۳۳۳xxxxx

۲۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۱۳۳۳xxxx

۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۱۳۳۳xxx

۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۵۰۰۰۱۳۳۳xx

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۹۵۰۰۰۱۳۳۳x

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۸۵۰۰۰xxxx

اسعلام شود

ندارد

 

 

 

تعرفه ثبت نام تجاری  مخصوص کاربران
  نمونه: chapar341.ir قیمت: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰  
تعرفه ثبت خط ثابت ۰۲۱  مخصوص کاربران
قیمت: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

 

تعرفه خطوط اختصاصی سامانه چاپار 341 در سال 1392

پست بعدی: »

پست قبلی:

مراحل خرید پنل اختصاصی تبلیغات چاپار 341تبلیغات چاپار 341
برخی از مشتریان ما