#
 
چاپار 341
اس ام اس تست-پیام کوتاه آزمایشی
نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه چاپار ۳۴۱
×
تبلیغات چاپار 341

بانک شماره موبایل فعال شهرها

منتشر شده در دسته: راهکارهای پیامکی سامانه چاپار 341 برای موسسات و نهاد ها و فروشگاه ها و..., مقالات
بانک شماره موبایل فعال شهر های کشور

بانک شماره موبایل های فعال شهرهای کشور ، شامل کلیه استان ها و شهر های کشور به صورت تفکیک شده، بر روی کلیه سامانه های پیام کوتاه ما وجود دارد. در این بانک شماره های دائمی و اعتباری شهرها نیز تفکیک شده است. بصورت کلی تفکیک شماره ها بر اساس استان >> شهر >> دایمی و یا اعتباری انجام شده است.
بانک شماره های موبایل فعال استان آذربایجان شرقی (۲٫۷۱۰٫۷۴۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آذر شهر – ۹۲۵۷ – ۶۴۳۹

آذرشهر،ممقان،گوگان – ۲۱۹۵ – ۰

ابش احمد – ۲۷۸ – ۵۰۹

ارسباران،ورزقان،خاردانا – ۳۴ – ۰

اسکو – ۴۴۰۳ – ۴۲۳۵

اسکو،ایلخچی،سهند – ۱۴۲۴ – ۰

اقکند – ۲۶۲ – ۱۱

اهر – ۱۶۴۴۲ – ۲۷۷۲۲

اهر،هوراند – ۲۵۱۸ – ۰

ایلخچی – ۲۵۳۶ – ۵۱۴۵

باسمنج – ۱۲۳۶ – ۴۹۰

بخشایش – ۹۱ – ۴۳۵

بستان آباد – ۶۳۴۳ – ۹۴۴۲

بستان آباد،تیکمه داش – ۱۷۹۱ – ۰

بناب – ۱۵۹۸۲ – ۲۳۴۶۰

بناب جدید(مرند) – ۱۴۷ – ۲۰

تبریز – ۳۴۱۶۶۹ – ۶۶۱۳۷۵

تبریز-باسمنج-سردرود-خسروشهر – ۱۰۸۰۱۹ – ۰

ترک – ۵۰۸ – ۱۷۷

ترکمانچای – ۱۸۳۷ – ۵۳۲

تسوج – ۱۵۱۰ – ۴۷۰

تیکمه داش – ۹۴۲ – ۱۱۷۸

جلفا – ۲۴۸۲ – ۲۰۶۱

جلفا-سیه رود – ۵۸۷ – ۰

خاروانا – ۳۹ – ۶

خامنه – ۸۹۵ – ۱۰۶

خراجو – ۱۱۵ – ۰

خسرو شهر – ۲۸۹۱ – ۲۸۱۵

خمارلو – ۵۳۱ – ۲

خواجه – ۳۱ – ۳۶۳

دوزدوزان – ۲۰۸ – ۳۷

زرنق – ۴۸۱ – ۱۱۷۳

زنوز – ۲۲۳ – ۱۹۳

سراب – ۱۱۷۲۴ – ۱۴۳۴۰

سراب،مهربان،شربیان،دوزدوزان – ۱۸۳۵ – ۰

سردرود – ۲۹۴۴ – ۲۹۴۵

سهند – ۲۸۶ – ۴۲۷

سیس – ۴۵۴ – ۵۸

سیه رود – ۱۸۷ – ۱۴۶

شبستر – ۷۰۹۴ – ۱۲۲۶۹

شبستر،خامنه،سیس،شرفخانه،شندآباد – ۱۹۱۳ – ۰

شربیان – ۳۷۴ – ۲۵۹

شرفخانه – ۷۷۶ – ۹۵

شندآباد – ۱۴۷۸ – ۶۳۸

صوفیان – ۱۹۹۷ – ۱۱۰۵

عجب شیر – ۶۹۱۵ – ۵۸۱۰

قره آغاج – ۱۵۲۴ – ۳۶۹

قره آغاج-چاراویماق – ۷۸ – ۰

کشکسرای – ۱۲۳۶ – ۱۸۴۲

کلبیر،خمارلو – ۳۲۴ – ۰

کلوانق – ۱۹۹ – ۰

کلیبر – ۳۶۴۹ – ۲۲۶۷

گاوگان – ۳۰۰ – ۰

گوگان – ۳۱۱۳ – ۶۱۹۵

لیلان – ۴۹۸ – ۱۱۹

مراغه – ۳۰۸۱۱ – ۳۳۱۰۴

مراغه،خراجلو – ۵۴۵۴ – ۰

مرند – ۲۸۸۶۲ – ۳۸۹۵۲

مرند،زنوز،کشکرای-یامچی – ۶۳۵۰ – ۰

ملکان – ۸۴۳۵ – ۵۳۴۸

ملکان-لیلان – ۱۶۰۲ – ۰

ممقان – ۲۷۹۵ – ۱۸۶۴

مهربان – ۱۴۰۵ – ۷۸۳

میانه – ۲۲۷۰۸ – ۳۳۱۸۱

میانه-ترکمانچای-آقکند-ترک – ۲۵۴۱ – ۰

نظرکهریزی – ۶۳ – ۰

هادیشهر – ۵۸۲۵ – ۵۹۶۱

هادیشهر(علمدار) – ۱۰۲۰ – ۰

هریس – ۲۰۹۸ – ۲۵۶۹

هریس،بخشایش،زرنق،کلوانق،خواجه – ۱۰۹ – ۰

هشترود – ۵۸۶۹ – ۰

هوراند – ۵۲۹ – ۴۷۵

وایقان – ۴۲۲ – ۷۰

ورزقان – ۱۴۸۰ – ۲۲۶۷

یامچی – ۲۱۳ – ۳۵۷

کوزه کنان – ۲۶۶ – ۲۳
بانک شماره های موبایل فعال استان آذربایجان غربی (۱٫۲۹۱٫۸۵۲ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

ارومیه – ۱۶۳۸۳۳ – ۴۶۸۰۲۲

ارومیه،نوشین،سیلوانه،سرو – ۳۸۲۸۹ – ۰

اشنویه – ۴۲۲۸ – ۶۲۳۲

اشنویه،نالوس – ۵۸۵ – ۰

اواجیق – ۳۹  – ۲۰۰

ایواوغلی – ۲۳۹ – ۲۰۷

باروق – ۱۷۱ – ۱۵۰

بازرگان – ۱۵۸۶ – ۲۶۳۹

بوکان – ۲۴۱۹۵ – ۳۶۴۱۷

پلدشت – ۲۱۸۹ – ۳۱۰۷

پیرانشهر – ۸۸۲۷ – ۱۳۹۶۰

تازه شهر – ۴۱۳ – ۴۶۸

تکاب – ۵۳۷۲ – ۷۸۲۲

چالدران – ۴۱۵ – ۱۶۵۴

چالدران،سیه چشمه – ۲۳۶ – ۰

چهار برج – ۲۸۴ – ۱۸۶

خوی – ۳۹۴۹۰ – ۱۳۲۴۳۸

خوی،فیرورق،ایواوغلی – ۱۲۵۵ – ۰

ربط – ۵۶۴ – ۱۴۲۸

سردشت – ۱۰۱۳۰ – ۱۱۱۳۳

سردشت،میرآباد – ۱۱۸۰ – ۰

سرو – ۲۲ – ۳۳۹

سلماس – ۲۲۷۳۱ – ۲۴۱۱۰

سلماس،تازه شهر – ۴۳۹۶ – ۰

سیلوانه – ۹۴ – ۱۸۸۶

سیمینه – ۸۳ – ۱۱۰

سیه چشمه – ۱۵۷۱ – ۱۳۵۴

شاهین دژ – ۷۴۷۵ – ۶۲۱۰

شاهین دژ ،کشاورز – ۱۲۵۱ – ۰

شوط – ۲۹۴۵ – ۴۵۳۱

فیرورق – ۳۹۹ – ۱۹۳۴

قره ضیاءالدین – ۴۸۹۳ – ۰

قره ضیاءالدین – ۵۶۰ – ۶۸۴۶

قوشچی – ۴۱۲ – ۳۰۸

کشاورز – ۷۷۸ – ۴۰

گردکشانه – ۸ – ۴۵

ماکو – ۸۹۲۰ – ۰

ماکو – ۱۷۸۲ – ۱۱۴۹۵

محمدیار – ۹۹۴ – ۵۹۳

محموداباد – ۳۹۷ – ۲۸۷

مهاباد – ۲۸۱۴۵ – ۴۵۱۷۷

میاندوآب،چهاربرج – ۳۸۷۲ – ۰

میاندواب – ۳۰۸۸۰ – ۳۴۷۲۸

میرآباد – ۳۵۱ – ۱۰۵۱

نالوس – ۸۴ – ۴۳۹

نقده – ۱۲۹۸۶ – ۱۵۳۷۶

نوشین – ۷۰۲ – ۱۳۰
بانک شماره های موبایل فعال استان اردبیل (۶۴۱٫۳۸۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

ابی بیگلو – ۱۸۸ – ۵

اردبیل – ۱۰۷۱۷۵ – ۲۶۵۲۶۳

اردبیل،هیر – ۲۳۱۴۴ – ۰

اصلاندوز – ۱۴۲۴ – ۸۸۴

بیله سوار – ۳۱۲۹ – ۲۲۸۶

بیله سوار،جعفرآباد – ۷۶۸ – ۰

پارس آباد – ۱۳۶۴۳ – ۷۱۰۲

پارس آباد،اصلاندوز – ۲۳۲۱ – ۰

تازه کندانگوت – ۳۷۲ – ۹

جعفرآباد – ۱۱۸۹ – ۴۴

خلخال – ۸۸۹۶ – ۶۱۵۴

خلخال،هشتجین،کلور – ۱۴۴۲ – ۰

رضی – ۸۳ – ۷

سرعین – ۱۱۳۹ – ۴۶۰

عنبران – ۴۱۰ – ۲۱۶۶

کلور – ۴۷۷ – ۲۸

گرمی – ۵۶۱۲ – ۹۰۵۲

گرمی،تازه کندانگوت – ۱۰۴۳ – ۰

گیوی – ۲۱۱۹ – ۱۴۵۰

گیوی(کوثر) – ۱۷۰ – ۰

لاهرود – ۱۴۱ – ۰

مشکین شهر – ۱۴۴۰۴ – ۸۸۹۸

مشکین شهر،رضی،لاهرود – ۱۸۶۲ – ۰

نمین – ۲۱۵۵ – ۱۱۶۳۷

نمین،آبی بیگلو،عنبران – ۵۱۵ – ۰

نیر – ۱۳۴۰ – ۷۴۶

هشتجین – ۷۵۵ – ۲۵

هیر – ۲۹۸ – ۳۵

کوثر – ۷ – ۹۲

کورایم – ۱۱ – ۲۳
بانک شماره های موبایل فعال استان اصفهان (۳٫۱۸۷٫۹۶۸ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آران و بیدگل،نوش آباد،ابوزید – ۳۳ – ۰

ابریشم – ۲۵۶۸ – ۸۳۲۸

ابوزیدآباد – ۶۹۴ – ۱۳۱۶

اران و بیدگل – ۱۳۶۲۲ – ۷۹۳۲

اردستان – ۷۴۳۰ – ۷۲۹۳

اردستان،مهاباد – ۱۷۲ – ۰

اژیه – ۶۱۱ – ۸۰۱

اصفهان – ۸۰۸۵۵۴ – ۱۲۵۸۱۵۱

اصفهان،خوراسگان،رهنان،ورزنه – ۱۰۲۴۸ – ۰

افوس – ۱۰۲ – ۴۳۲

انارک – ۳۳۳ – ۱۱۱

ایمانشهر – ۸۳۷ – ۳۳۴

بادرود – ۴۶۶۱ – ۵۱۹۸

باغ بهادران – ۵۱۴۹ – ۳۲۸۵

برزک – ۸۴ – ۵۰

برف انبار – ۱۷۰ – ۳۵۳

بهارانشهر – ۵۳۲ – ۶۱۲

بهارستان – ۴۵۵۶ – ۳۳۵۷

بوئین و میاندشت – ۲۴۸۶ – ۴۶۷۹

پیربکران – ۳۷۹۳ – ۴۵۹۵

تودشک – ۳۷۸ – ۲۷

تیران – ۹۱۴۳ – ۱۱۶۲۳

تیران،عسگران – ۱۲۵۵ – ۰

جرقویه – ۰ – ۷۰

جندق – ۳۶۸ – ۸۹

جوشقان و کامو – ۲۴۶ – ۶۱

چادگان – ۲۰۹۵ – ۳۵۶۴

چرمهین – ۱۵۸۹ – ۱۴۴۵

چمگردان – ۱۷۵۹ – ۱۱۸۹

حبیب آباد – ۹۷۴ – ۳۰۵

حسن آباد – ۴۳۵ – ۸۰۸

حنا – ۵۰۱ – ۲۰

خالد آباد – ۲۶۵ – ۶۴۳

خمینی شهر – ۴۱۴۶۷ – ۳۴۹۵۸

خمینی شهر،کوشک – ۱۱۹۶۵ – ۰

خوانسار – ۶۳۰۵ – ۱۴۸۱۳

خور – ۲۰۶۸ – ۲۳۰۵

خوراسگان – ۱۶۴۱۸ – ۸۱۵

خورزوق – ۱۵۶۷ – ۲۵۴۲

داران – ۵۷۱۴ – ۱۱۵۷۷

دامنه – ۱۶۵ – ۲۸۱

درچه – ۳۰۷ – ۰

درچه پیاز – ۶۴۴۶ – ۶۲۹۱

دستگرد – ۲۳۳۱ – ۴۰۰۴

دستگرد(خورزوق) – ۴۳۱ – ۰

دهاقان – ۳۸۳۴ – ۷۰۰۲

دهق – ۱۶۹۸ – ۲۸۴۹

دولت آباد – ۴۵۰۹ – ۶۴۵۰

دیزیچه – ۲۹۱۸ – ۱۷۷۶

رزوه – ۳۱۴ – ۳۶۷

رضوان شهر – ۳۴۱ – ۱۳۱

رهنان – ۱۱۸۷ – ۳۴

زاینده رود – ۱۲۴۹ – ۲۰۱۶

زرین شهر – ۲۱۴۱۳ – ۲۱۱۷۵

زرین شهر(لنجان)،چمگردان – ۷۱۳۷ – ۰

زیباشهر – ۲۰۴۴ – ۳۲۷۳

سپاهان شهر – ۴۷۶ – ۲۴۳۴

سده لنجان – ۲۶۳۶ – ۳۷۷۰

سفید شهر – ۲ – ۱۰

سگزی – ۱۷ – ۲

سمیرم – ۷۰۶۰ – ۹۲۹۲

سمیرم،حنا،ونک،کمه – ۱۳۴۹ – ۰

شاهین شهر – ۲۶۷۱۲ – ۳۷۸۰۴

شهررضا،منظریه – ۷۷۶۷ – ۰

شهرضا – ۳۷۱۳۳ – ۵۳۸۱۰

طالخونه – ۱۶۹۷ – ۲۳۴۷

عسگران – ۱۹۲ – ۶۳

علویچه – ۶۸۳ – ۱۵۴۷

فریدن – ۸۸ – ۶۵۶

فریدن(داران)،دامنه،افوس،بوئین – ۸۲۹ – ۰

فریدون شهر – ۳۶۰۸ – ۵۳۸۲

فلاورجان – ۱۳۳۵۳ – ۱۸۶۷۳

فلاورجان،ابریشم،قهدریجان – ۱۲۳ – ۰

فولادشهر – ۱۰۱۴۳ – ۱۵۳۵۵

قمصر – ۳۶۵ – ۱۶۲

قهدریجان – ۵۰۲۳ – ۶۸۱۳

کاشان – ۶۸۳۵۳ – ۴۲۴۵۵

کاشان،نیاسر،قمصر،جوشقانوک – ۱۱۳۷۴ – ۰

کرکوند – ۱۳۶۷ – ۱۴۸۴

کلیشاد – ۱۳۹ – ۶۲۱

کمشجه – ۱۰۴۰ – ۵۴۱

کمه – ۳۲۰ – ۲۰

کهریزسنگ – ۴۰۷ – ۱۹۱۵

کوشک – ۱۱۵۵ – ۳۳۳

کوهپایه – ۱۳۷۰ – ۲۷۹۲

کلیشادوسورجان – ۲۰۴۴ – ۲۱۲۲

گز – ۲۹۸۰ – ۱۶۲۴

گلپایگان – ۱۳۸۸۵ – ۱۴۷۸۱

گلپایگان،گوگد،گلشهر – ۱۹۸۴ – ۰

گلدشت – ۲۱۲۵ – ۱۹۱۲

گلشهر – ۷۸۷ – ۱۲۶۳

گوگد – ۱۲۴۸ – ۸۸۵

مبارکه،دیزیچه،طالخونچه،کرکوند – ۴۴۵۲ – ۰

مبارکه – ۱۸۳۲۱ – ۱۷۴۴۴

محمدآباد – ۶۹۰ – ۱۸۶۴

مشکات – ۱۰۳ – ۳۲

منظریه – ۴۳۰ – ۸۲

مهاباد – ۴۳۹ – ۳۳

مورچه خورت – ۲۲ – ۶

میمه – ۲۸۵۱ – ۹۰۹۲

میمه،حبیب آباد،دولت آباد،وزوان – ۲۴۹۶ – ۰

نائین – ۷۲۱۰ – ۲۰۹۲۲

نائین،انارک،جندق،خور – ۲۳۰۵ – ۰

نجف آباد – ۵۳۲۵۴ – ۶۹۰۰۵

نجف آباد،گلدشت،دهق،علویچه – ۸۸۸۲ – ۰

نصرآباد – ۲ – ۱۲

نطنز – ۳۶۴۱ – ۴۱۳۸

نوش آباد – ۷۱۱ – ۳۷۱

نیاسر – ۲۰ – ۱۰

نیک آباد – ۵۴۱ – ۳۵۳

هرند – ۲۶۹۴ – ۵۸۸۰

ورزنه – ۲۶۸۷ – ۱۹۵۳

ورنامخواست – ۲۰۸۲ – ۱۹۰۴

وزوان – ۷۷۸ – ۴۶

ونک – ۸۴ – ۱۸
بانک شماره های موبایل فعال استان ایلام (۴۵۰٫۶۵۰ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آبدانان – ۵۴۹۴ – ۶۰۰۸

ارکواز – ۲۰۷۷ – ۱۹۰

آسمان آباد – ۵۰۲ – ۳۸۱

ایلام – ۵۰۰۴۸ – ۱۶۴۹۰۴

ایلام،چوار – ۸۰۰۲ – ۰

ایوان – ۶۴۲۱ – ۶۰۵۸

ایوان،زرنه – ۲۹۵ – ۰

بدره – ۱۷۰۴ – ۱۹۳۶

پهله – ۷۱۵ – ۷۳۹

توحید – ۵۵۳ – ۱۲۵

توحید(کهره) – ۱۸۸ – ۱۶۹۲

چوار – ۵۳۹ – ۱۰۴۸

دره شهر – ۵۳۰۹ – ۶۷۷۰

دهلران – ۵۵۷۸ – ۸۳۷۲

دهلران،میمه،پهله،موسیان – ۳۲۵ – ۰

زرنه – ۶۱۹ – ۳۱

سرآبله،لومار،شیروان و چرداول – ۲۴۹ – ۰

سرابله – ۵۰۵۴ – ۶۱۰۸

شیروان و چرداول – ۱۷ – ۰

صالح آباد – ۳۴۲ – ۲۰

لومار – ۹۷۱ – ۸۰۱

مهران – ۳۶۲۶ – ۸۶۹۳

مهران،ارکواز،صالح آباد – ۱۱۳ – ۰

مورموری – ۲۷۹ – ۲۶

موسیان – ۲۶۳ – ۴۶۹

میمه – ۱۸۱ – ۱۰
بانک شماره های موبایل فعال استان بوشهر (۵۶۵٫۹۰۲ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آب پخش – ۲۹۶۶ – ۳۷۴۲

آبدان – ۸۷۱ – ۵

امام حسن – ۳۵۲ – ۹۹

اهرم – ۵۵۳۸ – ۵۵۲۱

برازجان – ۴۰۷۳۱ – ۳۷۵۷۱

برازجان،دشتستان،دالکی،سعدآباد – ۳۱ – ۰

بردخون – ۱۳۱۶ – ۱۷۸۷

بندردیر – ۵۸۵۴ – ۶۱۵۴

بندردیلم – ۷۰۹۷ – ۷۴۴۹

بندرریگ – ۱۶۵۶ – ۱۶۰۵

بندرگناوه – ۱۹۵۶۵ – ۱۹۸۴۷

بندرگناوه،بندر ریگ – ۲۴ – ۰

بندرکنگان – ۹۱۵۰ – ۸۳۰۹

بنک – ۵۳۶ – ۰

بوشهر – ۹۰۸۹۴ – ۲۱۶۰۰۲

بوشهر،چغادک – ۱۰۵ – ۰

تنگ ارم – ۵۸۳ – ۹۰۱

تنگستان(اهرام) – ۲ – ۰

جم – ۴۲۶۳ – ۲۶۳۵

چغادک – ۱۹۳۹ – ۱۸۹۴

خارک – ۲۵۲۸ – ۱۳۸۵

خورموج – ۱۰۵۹۴ – ۷۰۶۲

دالکی – ۱۰۴۱ – ۲۰۸

دشتستان – ۲۱۳ – ۱۰۴۳

دشتی(خورموج)،کاکی – ۱۰ – ۰

دلوار – ۱۵۸۵ – ۸۶۶

دیر – ۱۴۸۶ – ۳۱۶۹

دیر،آبدان،بردخون – ۷ – ۰

ریز – ۱۱۶۱ – ۴۴۸

سعدآباد – ۲۳۸۵ – ۱۶۶۷

شبانکاره – ۲۷۷۱ – ۷۴۴

طاهری – ۸۳۸ – ۱۳۵۰

عالیشهر – ۱ – ۱۳

عسلویه – ۳۱۶۵ – ۵۵۲۹

نخل تقی – ۱۰۱۸ – ۱۲۶۴

وحدتیه – ۱۳۲۰ – ۲۵۴

کاکی – ۲۱۱۴ – ۹۷۳

کلمه – ۴۰۸ – ۲۶۸

کنگان،جم،عسلویه – ۱۰ – ۰
بانک شماره های موبایل فعال استان تهران غیر از شهر تهران (۴۲۸٫۲۴۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آبسرد – ۱۰۸۱ – ۳۳۱۳

آبعلی – ۱۰۵ – ۲۹

باقرشهر – ۵۱۲۷ – ۷۴۶۹

بومهن – ۴۰۰۸ – ۹۳۸۲

پاکدشت – ۱۱۱۲۵ – ۲۶۹۷۶

پاکدشت،شریف آباد – ۵۷۸ – ۰

پردیس – ۴۵۵ – ۲۱

پیشوا – ۳۶۱۷ – ۱۴۳۶۷

جوادآباد – ۲۱۳ – ۱۱۹۶

دماوند – ۸۴۳۳ – ۶۰۲۴

دماوند،کیلان،آبسرد – ۱۶۴۱ – ۰

رودهن – ۲۸۵۹ – ۰

ری – ۱۱۶۲۴۲ – ۸۷۶۷۲

شریف آباد – ۷۹ – ۸۲۷

صالح آباد – ۶۸۳ – ۴۵۵۳

فشم – ۲۶۲۰ – ۱۱۲

فیروزکوه – ۳۷۳۴ – ۴۴۲۰

قدس – ۷۳ – ۰

قرچک – ۹۷۷۰ – ۱۰۸۷۷

لواسان – ۳۸۸۹ – ۸۱۴

هویزه – ۵۲ – ۰

ورامین – ۱۷۵۰۰ – ۴۷۶۵۰

ورامین،پیشوا،جوادآباد – ۲۸۰۸ – ۰

کهریزک – ۲۸۲۵ – ۱۸۴۱

کوهسار – ۴۶ – ۵۷۱

کیلان – ۳۳۷ – ۳۰
بانک شماره های موبایل فعال استان چهارمحال و بختیاری (۹۳۴٫۶۴۰ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان جنوبی (۴۷۸٫۲۵۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان رضوی (۲٫۵۰۵٫۱۶۷ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان شمالی (۲۵۴٫۹۲۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خوزستان (۲٫۱۱۶٫۴۹۷ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان زنجان (۴٫۹۹۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان سمنان (۶۲۹٫۲۲۸ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان سیستان و بلوچستان (۱٫۰۴۹٫۸۱۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان فارس (۳٫۶۶۴٫۱۷۸ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان قزوین ( شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان قم (۷۱۴٫۱۴۹ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان گلستان (۸۴۴٫۹۳۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان گیلان (۲٫۲۶۳٫۶۸۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان لرستان (۷۴۱٫۸۷۶ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان مازندران (۱٫۳۶۷٫۷۴۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان مرکزی (۶۷۵٫۲۲۴ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان هرمزگان (۲٫۲۸۰٫۴۲۷ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان همدان (۷۸۴٫۱۰۹ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان یزد (۱٫۱۰۳٫۰۷۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال کرج و توابع (۱٫۲۶۱٫۴۱۲ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کردستان (۱٫۲۲۹٫۱۸۴ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کرمان (۲٫۵۱۱٫۴۰۰ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کرمانشاه (۱٫۱۸۶٫۱۵۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کهکیلویه و بویر احمد (۳۲۰٫۰۳۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری


پست بعدی: »


پست قبلی: «

مراحل خرید پنل اختصاصی
 • از قسمت ورود مشتریان وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور را : chapar341 قرار دهید و وارد پنل نمونه ما شوید تا با امکانات سامانه ما بیشتر اشنا شوید

  قدم اولنسخه دمو سامانه ما را ببینید.
 • امکانات بسیاری در این سامانه گنجانده شده است,بطوری که جواب گوی تمام نیاز های شما میباشد و ما همیشه مدافع حقوق شما هستیم و شما را تنها نخواهیم گذاشت پس با ما باشید تا تنها نباشید ...

  قدم دومامکانات کامل سامانه را مطالعه کنید
 • میتوانید امکانات,تعرفه ها و قیمت ارسال پیامک را در تمام نسخه ها به صورت مقایسه ای مشاهده کرده و بسته به نیازتان بهترین نسخه را انتخاب نمایید تا از پشتیبانی و قیمت ها و امتیازات سامانه چاپار 341 بهره مند شوید

  قدم سومنسخه ها را مقایسه کنید
 • بعد از ثبت نام حد اکثر 60 ثانیه رمز و اطلاعات ورود به سامانه چاپار 341 برای شما به شماره موبایلی که وارد کرده اپید پیامک خواهد شد و بعد از ان وارد پنلتان شوید

  قدم آخرپرداخت انلاین و غیر انلاین
تبلیغات چاپار 341تبلیغات چاپار 341
برخی از مشتریان ما