#
 
چاپار 341
اس ام اس تست-پیام کوتاه آزمایشی
نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه چاپار ۳۴۱
×
تبلیغات چاپار 341

بانک شماره موبایل فعال شهرها

منتشر شده در دسته: راهکارهای پیامکی سامانه چاپار 341 برای موسسات و نهاد ها و فروشگاه ها و..., مقالات
بانک شماره موبایل فعال شهر های کشور

بانک شماره موبایل های فعال شهرهای کشور ، شامل کلیه استان ها و شهر های کشور به صورت تفکیک شده، بر روی کلیه سامانه های پیام کوتاه ما وجود دارد. در این بانک شماره های دائمی و اعتباری شهرها نیز تفکیک شده است. بصورت کلی تفکیک شماره ها بر اساس استان >> شهر >> دایمی و یا اعتباری انجام شده است.
بانک شماره های موبایل فعال استان آذربایجان شرقی (۲٫۷۱۰٫۷۴۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آذر شهر – ۹۲۵۷ – ۶۴۳۹

آذرشهر،ممقان،گوگان – ۲۱۹۵ – ۰

ابش احمد – ۲۷۸ – ۵۰۹

ارسباران،ورزقان،خاردانا – ۳۴ – ۰

اسکو – ۴۴۰۳ – ۴۲۳۵

اسکو،ایلخچی،سهند – ۱۴۲۴ – ۰

اقکند – ۲۶۲ – ۱۱

اهر – ۱۶۴۴۲ – ۲۷۷۲۲

اهر،هوراند – ۲۵۱۸ – ۰

ایلخچی – ۲۵۳۶ – ۵۱۴۵

باسمنج – ۱۲۳۶ – ۴۹۰

بخشایش – ۹۱ – ۴۳۵

بستان آباد – ۶۳۴۳ – ۹۴۴۲

بستان آباد،تیکمه داش – ۱۷۹۱ – ۰

بناب – ۱۵۹۸۲ – ۲۳۴۶۰

بناب جدید(مرند) – ۱۴۷ – ۲۰

تبریز – ۳۴۱۶۶۹ – ۶۶۱۳۷۵

تبریز-باسمنج-سردرود-خسروشهر – ۱۰۸۰۱۹ – ۰

ترک – ۵۰۸ – ۱۷۷

ترکمانچای – ۱۸۳۷ – ۵۳۲

تسوج – ۱۵۱۰ – ۴۷۰

تیکمه داش – ۹۴۲ – ۱۱۷۸

جلفا – ۲۴۸۲ – ۲۰۶۱

جلفا-سیه رود – ۵۸۷ – ۰

خاروانا – ۳۹ – ۶

خامنه – ۸۹۵ – ۱۰۶

خراجو – ۱۱۵ – ۰

خسرو شهر – ۲۸۹۱ – ۲۸۱۵

خمارلو – ۵۳۱ – ۲

خواجه – ۳۱ – ۳۶۳

دوزدوزان – ۲۰۸ – ۳۷

زرنق – ۴۸۱ – ۱۱۷۳

زنوز – ۲۲۳ – ۱۹۳

سراب – ۱۱۷۲۴ – ۱۴۳۴۰

سراب،مهربان،شربیان،دوزدوزان – ۱۸۳۵ – ۰

سردرود – ۲۹۴۴ – ۲۹۴۵

سهند – ۲۸۶ – ۴۲۷

سیس – ۴۵۴ – ۵۸

سیه رود – ۱۸۷ – ۱۴۶

شبستر – ۷۰۹۴ – ۱۲۲۶۹

شبستر،خامنه،سیس،شرفخانه،شندآباد – ۱۹۱۳ – ۰

شربیان – ۳۷۴ – ۲۵۹

شرفخانه – ۷۷۶ – ۹۵

شندآباد – ۱۴۷۸ – ۶۳۸

صوفیان – ۱۹۹۷ – ۱۱۰۵

عجب شیر – ۶۹۱۵ – ۵۸۱۰

قره آغاج – ۱۵۲۴ – ۳۶۹

قره آغاج-چاراویماق – ۷۸ – ۰

کشکسرای – ۱۲۳۶ – ۱۸۴۲

کلبیر،خمارلو – ۳۲۴ – ۰

کلوانق – ۱۹۹ – ۰

کلیبر – ۳۶۴۹ – ۲۲۶۷

گاوگان – ۳۰۰ – ۰

گوگان – ۳۱۱۳ – ۶۱۹۵

لیلان – ۴۹۸ – ۱۱۹

مراغه – ۳۰۸۱۱ – ۳۳۱۰۴

مراغه،خراجلو – ۵۴۵۴ – ۰

مرند – ۲۸۸۶۲ – ۳۸۹۵۲

مرند،زنوز،کشکرای-یامچی – ۶۳۵۰ – ۰

ملکان – ۸۴۳۵ – ۵۳۴۸

ملکان-لیلان – ۱۶۰۲ – ۰

ممقان – ۲۷۹۵ – ۱۸۶۴

مهربان – ۱۴۰۵ – ۷۸۳

میانه – ۲۲۷۰۸ – ۳۳۱۸۱

میانه-ترکمانچای-آقکند-ترک – ۲۵۴۱ – ۰

نظرکهریزی – ۶۳ – ۰

هادیشهر – ۵۸۲۵ – ۵۹۶۱

هادیشهر(علمدار) – ۱۰۲۰ – ۰

هریس – ۲۰۹۸ – ۲۵۶۹

هریس،بخشایش،زرنق،کلوانق،خواجه – ۱۰۹ – ۰

هشترود – ۵۸۶۹ – ۰

هوراند – ۵۲۹ – ۴۷۵

وایقان – ۴۲۲ – ۷۰

ورزقان – ۱۴۸۰ – ۲۲۶۷

یامچی – ۲۱۳ – ۳۵۷

کوزه کنان – ۲۶۶ – ۲۳
بانک شماره های موبایل فعال استان آذربایجان غربی (۱٫۲۹۱٫۸۵۲ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

ارومیه – ۱۶۳۸۳۳ – ۴۶۸۰۲۲

ارومیه،نوشین،سیلوانه،سرو – ۳۸۲۸۹ – ۰

اشنویه – ۴۲۲۸ – ۶۲۳۲

اشنویه،نالوس – ۵۸۵ – ۰

اواجیق – ۳۹  – ۲۰۰

ایواوغلی – ۲۳۹ – ۲۰۷

باروق – ۱۷۱ – ۱۵۰

بازرگان – ۱۵۸۶ – ۲۶۳۹

بوکان – ۲۴۱۹۵ – ۳۶۴۱۷

پلدشت – ۲۱۸۹ – ۳۱۰۷

پیرانشهر – ۸۸۲۷ – ۱۳۹۶۰

تازه شهر – ۴۱۳ – ۴۶۸

تکاب – ۵۳۷۲ – ۷۸۲۲

چالدران – ۴۱۵ – ۱۶۵۴

چالدران،سیه چشمه – ۲۳۶ – ۰

چهار برج – ۲۸۴ – ۱۸۶

خوی – ۳۹۴۹۰ – ۱۳۲۴۳۸

خوی،فیرورق،ایواوغلی – ۱۲۵۵ – ۰

ربط – ۵۶۴ – ۱۴۲۸

سردشت – ۱۰۱۳۰ – ۱۱۱۳۳

سردشت،میرآباد – ۱۱۸۰ – ۰

سرو – ۲۲ – ۳۳۹

سلماس – ۲۲۷۳۱ – ۲۴۱۱۰

سلماس،تازه شهر – ۴۳۹۶ – ۰

سیلوانه – ۹۴ – ۱۸۸۶

سیمینه – ۸۳ – ۱۱۰

سیه چشمه – ۱۵۷۱ – ۱۳۵۴

شاهین دژ – ۷۴۷۵ – ۶۲۱۰

شاهین دژ ،کشاورز – ۱۲۵۱ – ۰

شوط – ۲۹۴۵ – ۴۵۳۱

فیرورق – ۳۹۹ – ۱۹۳۴

قره ضیاءالدین – ۴۸۹۳ – ۰

قره ضیاءالدین – ۵۶۰ – ۶۸۴۶

قوشچی – ۴۱۲ – ۳۰۸

کشاورز – ۷۷۸ – ۴۰

گردکشانه – ۸ – ۴۵

ماکو – ۸۹۲۰ – ۰

ماکو – ۱۷۸۲ – ۱۱۴۹۵

محمدیار – ۹۹۴ – ۵۹۳

محموداباد – ۳۹۷ – ۲۸۷

مهاباد – ۲۸۱۴۵ – ۴۵۱۷۷

میاندوآب،چهاربرج – ۳۸۷۲ – ۰

میاندواب – ۳۰۸۸۰ – ۳۴۷۲۸

میرآباد – ۳۵۱ – ۱۰۵۱

نالوس – ۸۴ – ۴۳۹

نقده – ۱۲۹۸۶ – ۱۵۳۷۶

نوشین – ۷۰۲ – ۱۳۰
بانک شماره های موبایل فعال استان اردبیل (۶۴۱٫۳۸۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

ابی بیگلو – ۱۸۸ – ۵

اردبیل – ۱۰۷۱۷۵ – ۲۶۵۲۶۳

اردبیل،هیر – ۲۳۱۴۴ – ۰

اصلاندوز – ۱۴۲۴ – ۸۸۴

بیله سوار – ۳۱۲۹ – ۲۲۸۶

بیله سوار،جعفرآباد – ۷۶۸ – ۰

پارس آباد – ۱۳۶۴۳ – ۷۱۰۲

پارس آباد،اصلاندوز – ۲۳۲۱ – ۰

تازه کندانگوت – ۳۷۲ – ۹

جعفرآباد – ۱۱۸۹ – ۴۴

خلخال – ۸۸۹۶ – ۶۱۵۴

خلخال،هشتجین،کلور – ۱۴۴۲ – ۰

رضی – ۸۳ – ۷

سرعین – ۱۱۳۹ – ۴۶۰

عنبران – ۴۱۰ – ۲۱۶۶

کلور – ۴۷۷ – ۲۸

گرمی – ۵۶۱۲ – ۹۰۵۲

گرمی،تازه کندانگوت – ۱۰۴۳ – ۰

گیوی – ۲۱۱۹ – ۱۴۵۰

گیوی(کوثر) – ۱۷۰ – ۰

لاهرود – ۱۴۱ – ۰

مشکین شهر – ۱۴۴۰۴ – ۸۸۹۸

مشکین شهر،رضی،لاهرود – ۱۸۶۲ – ۰

نمین – ۲۱۵۵ – ۱۱۶۳۷

نمین،آبی بیگلو،عنبران – ۵۱۵ – ۰

نیر – ۱۳۴۰ – ۷۴۶

هشتجین – ۷۵۵ – ۲۵

هیر – ۲۹۸ – ۳۵

کوثر – ۷ – ۹۲

کورایم – ۱۱ – ۲۳
بانک شماره های موبایل فعال استان اصفهان (۳٫۱۸۷٫۹۶۸ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آران و بیدگل،نوش آباد،ابوزید – ۳۳ – ۰

ابریشم – ۲۵۶۸ – ۸۳۲۸

ابوزیدآباد – ۶۹۴ – ۱۳۱۶

اران و بیدگل – ۱۳۶۲۲ – ۷۹۳۲

اردستان – ۷۴۳۰ – ۷۲۹۳

اردستان،مهاباد – ۱۷۲ – ۰

اژیه – ۶۱۱ – ۸۰۱

اصفهان – ۸۰۸۵۵۴ – ۱۲۵۸۱۵۱

اصفهان،خوراسگان،رهنان،ورزنه – ۱۰۲۴۸ – ۰

افوس – ۱۰۲ – ۴۳۲

انارک – ۳۳۳ – ۱۱۱

ایمانشهر – ۸۳۷ – ۳۳۴

بادرود – ۴۶۶۱ – ۵۱۹۸

باغ بهادران – ۵۱۴۹ – ۳۲۸۵

برزک – ۸۴ – ۵۰

برف انبار – ۱۷۰ – ۳۵۳

بهارانشهر – ۵۳۲ – ۶۱۲

بهارستان – ۴۵۵۶ – ۳۳۵۷

بوئین و میاندشت – ۲۴۸۶ – ۴۶۷۹

پیربکران – ۳۷۹۳ – ۴۵۹۵

تودشک – ۳۷۸ – ۲۷

تیران – ۹۱۴۳ – ۱۱۶۲۳

تیران،عسگران – ۱۲۵۵ – ۰

جرقویه – ۰ – ۷۰

جندق – ۳۶۸ – ۸۹

جوشقان و کامو – ۲۴۶ – ۶۱

چادگان – ۲۰۹۵ – ۳۵۶۴

چرمهین – ۱۵۸۹ – ۱۴۴۵

چمگردان – ۱۷۵۹ – ۱۱۸۹

حبیب آباد – ۹۷۴ – ۳۰۵

حسن آباد – ۴۳۵ – ۸۰۸

حنا – ۵۰۱ – ۲۰

خالد آباد – ۲۶۵ – ۶۴۳

خمینی شهر – ۴۱۴۶۷ – ۳۴۹۵۸

خمینی شهر،کوشک – ۱۱۹۶۵ – ۰

خوانسار – ۶۳۰۵ – ۱۴۸۱۳

خور – ۲۰۶۸ – ۲۳۰۵

خوراسگان – ۱۶۴۱۸ – ۸۱۵

خورزوق – ۱۵۶۷ – ۲۵۴۲

داران – ۵۷۱۴ – ۱۱۵۷۷

دامنه – ۱۶۵ – ۲۸۱

درچه – ۳۰۷ – ۰

درچه پیاز – ۶۴۴۶ – ۶۲۹۱

دستگرد – ۲۳۳۱ – ۴۰۰۴

دستگرد(خورزوق) – ۴۳۱ – ۰

دهاقان – ۳۸۳۴ – ۷۰۰۲

دهق – ۱۶۹۸ – ۲۸۴۹

دولت آباد – ۴۵۰۹ – ۶۴۵۰

دیزیچه – ۲۹۱۸ – ۱۷۷۶

رزوه – ۳۱۴ – ۳۶۷

رضوان شهر – ۳۴۱ – ۱۳۱

رهنان – ۱۱۸۷ – ۳۴

زاینده رود – ۱۲۴۹ – ۲۰۱۶

زرین شهر – ۲۱۴۱۳ – ۲۱۱۷۵

زرین شهر(لنجان)،چمگردان – ۷۱۳۷ – ۰

زیباشهر – ۲۰۴۴ – ۳۲۷۳

سپاهان شهر – ۴۷۶ – ۲۴۳۴

سده لنجان – ۲۶۳۶ – ۳۷۷۰

سفید شهر – ۲ – ۱۰

سگزی – ۱۷ – ۲

سمیرم – ۷۰۶۰ – ۹۲۹۲

سمیرم،حنا،ونک،کمه – ۱۳۴۹ – ۰

شاهین شهر – ۲۶۷۱۲ – ۳۷۸۰۴

شهررضا،منظریه – ۷۷۶۷ – ۰

شهرضا – ۳۷۱۳۳ – ۵۳۸۱۰

طالخونه – ۱۶۹۷ – ۲۳۴۷

عسگران – ۱۹۲ – ۶۳

علویچه – ۶۸۳ – ۱۵۴۷

فریدن – ۸۸ – ۶۵۶

فریدن(داران)،دامنه،افوس،بوئین – ۸۲۹ – ۰

فریدون شهر – ۳۶۰۸ – ۵۳۸۲

فلاورجان – ۱۳۳۵۳ – ۱۸۶۷۳

فلاورجان،ابریشم،قهدریجان – ۱۲۳ – ۰

فولادشهر – ۱۰۱۴۳ – ۱۵۳۵۵

قمصر – ۳۶۵ – ۱۶۲

قهدریجان – ۵۰۲۳ – ۶۸۱۳

کاشان – ۶۸۳۵۳ – ۴۲۴۵۵

کاشان،نیاسر،قمصر،جوشقانوک – ۱۱۳۷۴ – ۰

کرکوند – ۱۳۶۷ – ۱۴۸۴

کلیشاد – ۱۳۹ – ۶۲۱

کمشجه – ۱۰۴۰ – ۵۴۱

کمه – ۳۲۰ – ۲۰

کهریزسنگ – ۴۰۷ – ۱۹۱۵

کوشک – ۱۱۵۵ – ۳۳۳

کوهپایه – ۱۳۷۰ – ۲۷۹۲

کلیشادوسورجان – ۲۰۴۴ – ۲۱۲۲

گز – ۲۹۸۰ – ۱۶۲۴

گلپایگان – ۱۳۸۸۵ – ۱۴۷۸۱

گلپایگان،گوگد،گلشهر – ۱۹۸۴ – ۰

گلدشت – ۲۱۲۵ – ۱۹۱۲

گلشهر – ۷۸۷ – ۱۲۶۳

گوگد – ۱۲۴۸ – ۸۸۵

مبارکه،دیزیچه،طالخونچه،کرکوند – ۴۴۵۲ – ۰

مبارکه – ۱۸۳۲۱ – ۱۷۴۴۴

محمدآباد – ۶۹۰ – ۱۸۶۴

مشکات – ۱۰۳ – ۳۲

منظریه – ۴۳۰ – ۸۲

مهاباد – ۴۳۹ – ۳۳

مورچه خورت – ۲۲ – ۶

میمه – ۲۸۵۱ – ۹۰۹۲

میمه،حبیب آباد،دولت آباد،وزوان – ۲۴۹۶ – ۰

نائین – ۷۲۱۰ – ۲۰۹۲۲

نائین،انارک،جندق،خور – ۲۳۰۵ – ۰

نجف آباد – ۵۳۲۵۴ – ۶۹۰۰۵

نجف آباد،گلدشت،دهق،علویچه – ۸۸۸۲ – ۰

نصرآباد – ۲ – ۱۲

نطنز – ۳۶۴۱ – ۴۱۳۸

نوش آباد – ۷۱۱ – ۳۷۱

نیاسر – ۲۰ – ۱۰

نیک آباد – ۵۴۱ – ۳۵۳

هرند – ۲۶۹۴ – ۵۸۸۰

ورزنه – ۲۶۸۷ – ۱۹۵۳

ورنامخواست – ۲۰۸۲ – ۱۹۰۴

وزوان – ۷۷۸ – ۴۶

ونک – ۸۴ – ۱۸
بانک شماره های موبایل فعال استان ایلام (۴۵۰٫۶۵۰ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آبدانان – ۵۴۹۴ – ۶۰۰۸

ارکواز – ۲۰۷۷ – ۱۹۰

آسمان آباد – ۵۰۲ – ۳۸۱

ایلام – ۵۰۰۴۸ – ۱۶۴۹۰۴

ایلام،چوار – ۸۰۰۲ – ۰

ایوان – ۶۴۲۱ – ۶۰۵۸

ایوان،زرنه – ۲۹۵ – ۰

بدره – ۱۷۰۴ – ۱۹۳۶

پهله – ۷۱۵ – ۷۳۹

توحید – ۵۵۳ – ۱۲۵

توحید(کهره) – ۱۸۸ – ۱۶۹۲

چوار – ۵۳۹ – ۱۰۴۸

دره شهر – ۵۳۰۹ – ۶۷۷۰

دهلران – ۵۵۷۸ – ۸۳۷۲

دهلران،میمه،پهله،موسیان – ۳۲۵ – ۰

زرنه – ۶۱۹ – ۳۱

سرآبله،لومار،شیروان و چرداول – ۲۴۹ – ۰

سرابله – ۵۰۵۴ – ۶۱۰۸

شیروان و چرداول – ۱۷ – ۰

صالح آباد – ۳۴۲ – ۲۰

لومار – ۹۷۱ – ۸۰۱

مهران – ۳۶۲۶ – ۸۶۹۳

مهران،ارکواز،صالح آباد – ۱۱۳ – ۰

مورموری – ۲۷۹ – ۲۶

موسیان – ۲۶۳ – ۴۶۹

میمه – ۱۸۱ – ۱۰
بانک شماره های موبایل فعال استان بوشهر (۵۶۵٫۹۰۲ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آب پخش – ۲۹۶۶ – ۳۷۴۲

آبدان – ۸۷۱ – ۵

امام حسن – ۳۵۲ – ۹۹

اهرم – ۵۵۳۸ – ۵۵۲۱

برازجان – ۴۰۷۳۱ – ۳۷۵۷۱

برازجان،دشتستان،دالکی،سعدآباد – ۳۱ – ۰

بردخون – ۱۳۱۶ – ۱۷۸۷

بندردیر – ۵۸۵۴ – ۶۱۵۴

بندردیلم – ۷۰۹۷ – ۷۴۴۹

بندرریگ – ۱۶۵۶ – ۱۶۰۵

بندرگناوه – ۱۹۵۶۵ – ۱۹۸۴۷

بندرگناوه،بندر ریگ – ۲۴ – ۰

بندرکنگان – ۹۱۵۰ – ۸۳۰۹

بنک – ۵۳۶ – ۰

بوشهر – ۹۰۸۹۴ – ۲۱۶۰۰۲

بوشهر،چغادک – ۱۰۵ – ۰

تنگ ارم – ۵۸۳ – ۹۰۱

تنگستان(اهرام) – ۲ – ۰

جم – ۴۲۶۳ – ۲۶۳۵

چغادک – ۱۹۳۹ – ۱۸۹۴

خارک – ۲۵۲۸ – ۱۳۸۵

خورموج – ۱۰۵۹۴ – ۷۰۶۲

دالکی – ۱۰۴۱ – ۲۰۸

دشتستان – ۲۱۳ – ۱۰۴۳

دشتی(خورموج)،کاکی – ۱۰ – ۰

دلوار – ۱۵۸۵ – ۸۶۶

دیر – ۱۴۸۶ – ۳۱۶۹

دیر،آبدان،بردخون – ۷ – ۰

ریز – ۱۱۶۱ – ۴۴۸

سعدآباد – ۲۳۸۵ – ۱۶۶۷

شبانکاره – ۲۷۷۱ – ۷۴۴

طاهری – ۸۳۸ – ۱۳۵۰

عالیشهر – ۱ – ۱۳

عسلویه – ۳۱۶۵ – ۵۵۲۹

نخل تقی – ۱۰۱۸ – ۱۲۶۴

وحدتیه – ۱۳۲۰ – ۲۵۴

کاکی – ۲۱۱۴ – ۹۷۳

کلمه – ۴۰۸ – ۲۶۸

کنگان،جم،عسلویه – ۱۰ – ۰
بانک شماره های موبایل فعال استان تهران غیر از شهر تهران (۴۲۸٫۲۴۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آبسرد – ۱۰۸۱ – ۳۳۱۳

آبعلی – ۱۰۵ – ۲۹

باقرشهر – ۵۱۲۷ – ۷۴۶۹

بومهن – ۴۰۰۸ – ۹۳۸۲

پاکدشت – ۱۱۱۲۵ – ۲۶۹۷۶

پاکدشت،شریف آباد – ۵۷۸ – ۰

پردیس – ۴۵۵ – ۲۱

پیشوا – ۳۶۱۷ – ۱۴۳۶۷

جوادآباد – ۲۱۳ – ۱۱۹۶

دماوند – ۸۴۳۳ – ۶۰۲۴

دماوند،کیلان،آبسرد – ۱۶۴۱ – ۰

رودهن – ۲۸۵۹ – ۰

ری – ۱۱۶۲۴۲ – ۸۷۶۷۲

شریف آباد – ۷۹ – ۸۲۷

صالح آباد – ۶۸۳ – ۴۵۵۳

فشم – ۲۶۲۰ – ۱۱۲

فیروزکوه – ۳۷۳۴ – ۴۴۲۰

قدس – ۷۳ – ۰

قرچک – ۹۷۷۰ – ۱۰۸۷۷

لواسان – ۳۸۸۹ – ۸۱۴

هویزه – ۵۲ – ۰

ورامین – ۱۷۵۰۰ – ۴۷۶۵۰

ورامین،پیشوا،جوادآباد – ۲۸۰۸ – ۰

کهریزک – ۲۸۲۵ – ۱۸۴۱

کوهسار – ۴۶ – ۵۷۱

کیلان – ۳۳۷ – ۳۰
بانک شماره های موبایل فعال استان چهارمحال و بختیاری (۹۳۴٫۶۴۰ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان جنوبی (۴۷۸٫۲۵۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان رضوی (۲٫۵۰۵٫۱۶۷ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان شمالی (۲۵۴٫۹۲۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان خوزستان (۲٫۱۱۶٫۴۹۷ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان زنجان (۴٫۹۹۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان سمنان (۶۲۹٫۲۲۸ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان سیستان و بلوچستان (۱٫۰۴۹٫۸۱۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان فارس (۳٫۶۶۴٫۱۷۸ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان قزوین ( شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان قم (۷۱۴٫۱۴۹ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان گلستان (۸۴۴٫۹۳۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان گیلان (۲٫۲۶۳٫۶۸۳ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان لرستان (۷۴۱٫۸۷۶ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان مازندران (۱٫۳۶۷٫۷۴۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان مرکزی (۶۷۵٫۲۲۴ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان هرمزگان (۲٫۲۸۰٫۴۲۷ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان همدان (۷۸۴٫۱۰۹ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان یزد (۱٫۱۰۳٫۰۷۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال کرج و توابع (۱٫۲۶۱٫۴۱۲ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کردستان (۱٫۲۲۹٫۱۸۴ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کرمان (۲٫۵۱۱٫۴۰۰ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کرمانشاه (۱٫۱۸۶٫۱۵۱ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری
بانک شماره های موبایل فعال استان کهکیلویه و بویر احمد (۳۲۰٫۰۳۵ شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری


پست بعدی: »


پست قبلی: «

مراحل خرید پنل اختصاصی
 • از قسمت ورود مشتریان وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور را : chapar341 قرار دهید و وارد پنل نمونه ما شوید تا با امکانات سامانه ما بیشتر اشنا شوید

  قدم اولنسخه دمو سامانه ما را ببینید.
 • امکانات بسیاری در این سامانه گنجانده شده است,بطوری که جواب گوی تمام نیاز های شما میباشد و ما همیشه مدافع حقوق شما هستیم و شما را تنها نخواهیم گذاشت پس با ما باشید تا تنها نباشید ...

  قدم دومامکانات کامل سامانه را مطالعه کنید
 • میتوانید امکانات,تعرفه ها و قیمت ارسال پیامک را در تمام نسخه ها به صورت مقایسه ای مشاهده کرده و بسته به نیازتان بهترین نسخه را انتخاب نمایید تا از پشتیبانی و قیمت ها و امتیازات سامانه چاپار 341 بهره مند شوید

  قدم سومنسخه ها را مقایسه کنید
 • بعد از ثبت نام حد اکثر 60 ثانیه رمز و اطلاعات ورود به سامانه چاپار 341 برای شما به شماره موبایلی که وارد کرده اپید پیامک خواهد شد و بعد از ان وارد پنلتان شوید

  قدم آخرپرداخت انلاین و غیر انلاین
تبلیغات چاپار 341تبلیغات چاپار 341
برخی از مشتریان ما

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

طراحی ربات تلگرام

طراحی سایت